Taakgroep Pastoraat

Pastorale zorg  en omzien naar elkaar zijn belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn. We  vormen een gemeenschap waarin vele ontmoetingen georganiseerd worden en waarin verschillende vormen van pastoraat plaatsvinden. Een groot deel van het pastoraat wordt uitgevoerd door de wijkteams: de predikant, de ouderlingen, de contactpersonen van de wijk en diakenen.
Het pastoraat vindt ook op andere manieren plaats, zoals via de buurtcontactgroepen, de huiskamergesprekken, de kaarten en bloemen vanuit de erediensten, de inloopochtenden, lunches en bij andere activiteiten die georganiseerd worden. 
Als kerkelijke gemeente zijn we alert op signalen uit onze leefomgeving. Waar nodig en mogelijk zoeken we ook daar de verbinding en ondersteunen we vanuit onze mogelijkheden
terug