Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Taakgroep Kerk & Samenleving

Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen, vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in onze levenshouding. Om die reden zijn de diakenen ook dienstbaar bij de vormgeving van het Heilig Avondmaal, waarin het delen met elkaar nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. De avondmaalscollecte krijgt een duidelijke diaconale bestemming die aansluit bij de actuele nood in de wereld. 

De Taakgroep Kerk & Samenleving is bereikbaar via de e-mail voorzitter-ks@pknpesse.nl
terug