Ontmoetingskerk

Kerkenraad

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers (diakenen en ouderlingen) deel uitmaken Alle vergaderingen van de kerkenraad worden door het moderamen en de kleine kerkenraad voorbereid. Diverse taakgroepen en werkgroepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd, zodat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gegarandeerd is. Verzoeken aan de kerkenraad, vragen rondom beleid en andere zaken kunt u inbrengen via het scribaat, bij voorkeur per e-mail: scriba@pknpesse.nl
 
Lees meer 

Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar met oog voor de omgeving.
Pastorale zorg  en omzien naar elkaar zijn belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn. We  vormen een gemeenschap waarin vele ontmoetingen georganiseerd worden en waarin verschillende vormen van pastoraat plaatsvinden. Een groot deel van het pastoraat wordt uitgevoerd door de wijkteams: de predikant, de ouderlingen, de contactpersonen van de wijk en diakenen.
 
Lees meer 

Taakgroep Kerk & Samenleving

Ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar opdracht: het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping. 
In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van materiële noden met de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen en buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ of structureel door gerichte projecten. 

 
Lees meer 

Taakgroep Organisatie & Beheer

Is namens de kerkenraad in het bijzonder geroepen tot de verzorging van alle de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Zij dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het beheer van de bezittingen van de gemeente, voor de werving van de vrijwillige bijdragen van de leden, voor het bijhouden van het lokale ledenregister en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
 
Lees meer 

Taakgroep Kerk & Jeugd

In de Ontmoetingskerk willen we kinderen en jongeren een plek geven. Met de kinderen en jongeren willen we delen en leren over God, de mensen en de wereld.
Lees meer