Protestantse Gemeente Pesse Stuifzand Fluitenberg

Kerkenraad

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers (diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters) deel uitmaken. Alle vergaderingen van de kerkenraad worden door het moderamen en de kleine kerkenraad voorbereid. We werken met taakgroepen en werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een eigen stukje van het kerkenwerk invullen.
Verzoeken aan de kerkenraad, vragen rondom beleid en andere zaken kunt u inbrengen via het scribaat, bij voorkeur per e-mail: scriba@pknpesse.nl
 
Lees meer 

Predikante

Sinds december 2018 is ds. Marianne Paas Feenstra als predikante verbonden aan onze gemeente. Zij is bereikbaar via e-mail: dsmariannepaas@pknpesse.nl en telefonisch: 06 26 102 381 ['s maandags vrij]

Ds. Marianne Paas (1966) heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit te Kampen (tegenwoordig de PThU) en studeerde in 1995 af in het hoofdvak 'theologie- en dogmageschiedenis' en de bijvakken 'theologische vrouwenstudies' en 'catechetiek/vormingswerk'. Daarna werd zij in de Gereformeerde Kerk van Noordeloos bevestigd als predikante....
Lees meer 

Taakgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar met oog voor de omgeving
Pastorale zorg  en omzien naar elkaar zijn belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn. We  vormen een gemeenschap waarin vele ontmoetingen georganiseerd worden en waarin verschillende vormen van pastoraat plaatsvinden. De pastorale zorg hebben we sinds januari 2024 georganiseerd in vier verschillende clusters: seniorenpastoraat - jongerenpastoraat - ontmoetingspastoraat - themapastoraat. Binnen ieder cluster zijn ouderlingen en gemeenteleden actief. 
Heb je behoefte aan pastorale zorg, een gesprek, begeleiding bij levensvragen of een acute levenscrisis? Stuur een berichtje naar pastoraat@pknpesse.nl

 

Taakgroep Kerk & Samenleving

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Eeuwige van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God' (Micha 6:8)
De Taakgroep Kerk en Samenleving ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar opdracht: het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping. In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het verlichten van de materiële noden van de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen en buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie of structureel door gerichte projecten. Ook werken we samen met het Diaconaal Platform Hoogeveen, Voor meer informatie kijk ook op http://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl

 
Lees meer 

Taakgroep Kerk & Jeugd

Geloven op de groei
In onze gemeente is ruimte om te groeien in geloof. Dat gaat over alle generaties, maar onze kinderen en jongeren nemen een bijzondere plaats in. Bij iedere doopviering opnieuw beloven wij aan de doopouders dat hen bij zullen staan in het gelovig opvoeden van hun kind. Dat maken we waar door een ruim aanbod van activiteiten voor de kinderen en de jongeren van de gemeente (en daarbuiten).
Heb je een vraag over ons jeugdwerk, heb je belangstelling om mee te doen? Je kunt mailen naar onze jeugdouderling. Zij geeft leiding aan de Taakgroep Kerk en Jeugd en kan je verder helpen: t.westert@pknpesse.nl
Lees meer 

Taakgroep Organisatie & Beheer

Ouderlingen en kerkrentmeesters vormen samen de Taakgroep Organisatie & Beheer: in het bijzonder geroepen om onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente te verzorgen. Het gaat dan om het beheer van de bezittingen van de gemeente, het bijhouden van het loklae ledenregister van de gemeente, de werving van de vrijwillige bijdragen, het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. Wie contact wil opnemen met de Taakgroep Organisatie & Beheer kan dat doen via e-mail: a.mulderij@pknpesse.nl
 
Lees meer 

Taakgroep Communicatie

Onder de Taakgroep Communicatie vallen diverse werkgroepen: het team Beeld & Geluid (voor de uitzending van de eredienst en het gebruik van beamer/projectieschermen tijdens de eredienst), de redactie van ons kerkblad, de redactie van onze kerkapp.

We houden elkaar op de hoogte van alle gebeurtenissen, activiteiten en bijeenkomsten door middel van ons kerkblad Onderweg. Onderweg verschijnt 12 x per jaar. Het leesgeld voor leden bedraagt € 15,00 per jaar. Ook niet leden kunnen een abonnement op Onderweg nemen à € 22,50 per jaar.

Naast Onderweg maken we in de gemeente ook gebruik van een kerkapp (Scipio). Deze app is alleen toegankelijk voor leden van de gemeente. 

Onze kerk heeft ook een Facebookpagina. Daar kun je geregeld iets vinden over de activiteiten die we organiseren.