Voorwaarden

Hierna volgen de voorwaarden zoals geldend met ingang van 25 mei 2018. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in verband met de nieuwe privacyregeling, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op het gebruik van de websites van de Protestantse Gemeente van Pesse (hierna: DE GEMEENTE) zijn de “Voorwaarden voor het gebruik van de websites van de Protestantse Gemeente te Pesse” (hierna: DE VOORWAARDEN) van toepassing.

1. Definities

Telkens wanneer één van de hieronder genoemde begrippen gebruikt wordt met onderstaand hoofdlettergebruik, worden deze definites bedoeld.

  1. (DE) KERKORDE: De landelijk vastgestelde regels zoals die gelden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties als onderdeel van de website van de Protestantse Kerk in Nederland.
  2. (DE) GEMEENTE: De Protestantse Gemeente van Pesse als zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland zoals vastgelegd in DE KERKORDE, Ordinantie 2.
  3. (DE) VOORWAARDEN: De voorwaarden voor het gebruik van de websites van DE GEMEENTE zoals vastgelegd in dit document.
  4. (DE) WEBSITES: De websites van DE GEMEENTE, waaronder, maar niet beperkt tot www.pknpesse.nl
  5. (DE) KERKENRAAD: Het orgaan aan wie de leiding van DE GEMEENTE is toevertrouwd opdat alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus,
    het Hoofd van de Kerk (artikel VI van DE KERKORDE).
  6. (DE) WEBSITECOMMISSIE: De commissie die aangesteld is door DE KERKENRAAD om DE WEBSITES te beheren.
  7. (HET) PRIVACYBELEID: Het document waarin de manier waarop uw gegevens verwerkt worden op DE WEBSITES vastgelegd is.

2. Algemene voorwaarden

a. DE GEMEENTE verleent u hierbij toegang tot DE WEBSITES en nodigt u uit om deze website te bezoeken. DE WEBSITECOMMISSIE wordt gevraagd dit mogelijk te maken. Uw toegang is gebonden aan de voorwaarden zoals vermeld in dit document (DE VOORWAARDEN).

b. DE GEMEENTE behoudt het recht om op elk moment inhoud van deze site aan te (laten) passen danwel te (laten) verwijderen zonder aan u daarvan mededeling te hoeven doen.

c. De op DE WEBSITES aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DE WEBSITECOMMISSIE en/of DE GEMEENTE.

d. In het bijzonder zijn alle prijzen op DE WEBSITES onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

e. Gebruikers kunnen mogelijk zelf inhoud plaatsen op DE WEBSITES. DE WEBSITECOMMISSIE oefent hierop mogelijk geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met DE WEBSITECOMMISSIE op via het emailadres .
Artikelen op pagina’s van de diverse werkgroepen binnen DE GEMEENTE worden meestentijds aangeleverd door de werkgroepen. Hoewel DE WEBSITECOMMISSIE deze inhoud zorgvuldig bekijkt, kan het voorkomen dat er fouten in DE WEBSITES worden opgenomen. DE WEBSITECOMMISSIE waardeert het als u mogelijke fouten doorgeeft.
DE WEBSITECOMMISSIE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op DE WEBSITES onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

f. Voor op DE WEBSITES opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DE GEMEENTE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ondanks dat DE WEBSITECOMMISSIE poogt slechts te linken naar inhoud met toegevoegde waarde, wordt de inhoud van derden niet door haar gecontroleerd.

g. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die geplaatst zijn liggen bij de vervaardigers van het werk en DE GEMEENTE.

h. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE GEMEENTE of de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3. Privacy

a. Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals vastgesteld door de Europese Raad op 27 april 2016,
getekend door mevrouw Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert, voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de heer Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement,
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 5 mei 2016 ,
in werking getreden 20 dagen na publicatie, te weten 25 mei 2016,
van toepassing twee jaar na inwerkingtreding, te weten 25 mei 2018,
heeft DE GEMEENTE een privacybeleid gepubliceerd omtrent het gebruik van uw gegevens op DE WEBSITES. Uw bezoek aan DE WEBSITES is aan dit privacybeleid gebonden.

b. Indien u gebruik maakt van DE WEBSITES wordt ervan uitgegaan dat u kennis genomen heeft van het privacybeleid en hiermee instemt.

c. Op het gebruik van DE WEBSITES kunnen in bepaalde situaties aanvullende privacyregels van toepassing zijn. Deze staan vermeld in HET PRIVACYBELEID.

4. Wijzigingen

a. DE GEMEENTE mag DE VOORWAARDEN op elk moment wijzigen. Deze voorwaarden zullen ten minste 14 dagen voor ingangsdatum gepubliceerd worden op de betreffende pagina’s op DE WEBSITES.