Privacy & Cookies

Hierna volgt het privacybeleid zoals geldend met ingang van 25 mei 2018. Dit privacybeleid is gepubliceerd in verband met de nieuwe privacyregeling, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Definities

Telkens wanneer één van de hieronder genoemde begrippen gebruikt wordt met onderstaand hoofdlettergebruik, worden deze definites bedoeld.

 1. (DE) KERKORDE: De landelijk vastgestelde regels zoals die gelden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties als onderdeel van de website van de Protestantse Kerk in Nederland.
 2. (DE) GEMEENTE: De Protestantse Gemeente van Pesse als zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland zoals vastgelegd in DE KERKORDE, Ordinantie 2.
 3. (DE) VOORWAARDEN: De voorwaarden voor het gebruik van de websites van DE GEMEENTE zoals te zien op de betreffende pagina.
 4. (DE) WEBSITES: De websites van DE GEMEENTE, waaronder, maar niet beperkt tot www.pknpesse.nl
 5. (DE) KERKENRAAD: Het orgaan aan wie de leiding van DE GEMEENTE is toevertrouwd opdat alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus,
  het Hoofd van de Kerk (artikel VI van DE KERKORDE).
 6. (DE) WEBSITECOMMISSIE: De commissie die aangesteld is door DE KERKENRAAD om DE WEBSITES te beheren.
 7. (HET) PRIVACYBELEID: Het document waarin de manier waarop uw gegevens verwerkt worden op DE WEBSITES vastgelegd is.

2. De inhoud

DE GEMEENTE wordt door Europese en Nederlandse wetgeving verplicht u te informeren over het gebruik van cookies op haar website en het verwerken van gegevens die verzameld worden. Dit wordt het PRIVACYBELEID genoemd dat u hieronder kunt lezen.
DE GEMEENTE mag dit beleid op elk moment wijzigen mits zij dit ten minste 14 dagen vooraf aankondigt.

HET PRIVACYBELEID is van toepassing op het gebruik van uw gegevens op DE WEBSITES zoals te lezen valt in DE VOORWAARDEN.
Het is niet van toepassing op de andere gegevensverwerking door DE GEMEENTE.

In HET PRIVACYBELEID wordt uitgelegd

 • welke gegevens we van u verzamelen en waarom we dit doen,
 • welke gegevens we op uw computer plaatsen en welke keuzes u hierin hebt,
 • en met wie deze gegevens gedeeld worden

Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met DE WEBSITECOMMISSIE, .

3. Cookies

DE GEMEENTE plaatst functionele cookies op uw computer om te zorgen dat u kunt inloggen. U kunt deze cookies alleen blokkeren door de domeinnaam van deze website (pknpesse.nl) te verbieden cookies te plaatsen. Dit kunt u in de instellingen van uw browser aanpassen. U kunt dan ook niet meer inloggen.

4. Analyse van het sitegebruik

Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om onder andere bij te houden welke pagina’s vaak bezocht worden, vanaf wat voor soort apparaten (Windows-computers, Android-smartphones, etc.) dit gebeurt en hoe lang pagina’s gemiddeld bekeken worden.  Deze gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie, gegevens waaruit uw identiteit kan blijken. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd zodat deze niet terug te leiden is naar uw internetaansluiting.
De gegevens worden versleuteld verstuurd naar de servers van Google Inc. en zijn alleen in te zien voor de beheerders van DE WEBSITES.
Deze gegevens worden verzameld om de inhoud van de website verder te optimaliseren en uw ervaring te verbeteren. De Gemeente heeft met Google Inc., de leverancier van de Google Analytics-diensten, afgesproken dat zij deze gegevens niet gebruikt voor andere producten en services van Google.
U kunt zich afmelden voor deze gegevensverzameling door de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” te installeren. Deze is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari en Opera en te downloaden vanaf https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

5. Gebruikersaccounts op de website

Van geregistreerde gebruikers worden een aantal zaken digitaal opgeslagen en verwerkt, te weten:

 • Uw (volledige) naam zoals u die opgegeven heeft tijdens of na de registratie óf
  uw (volledige) naam zoals deze geregistreerd is in de kerkelijke ledenadministratie én indien van toepassing: de (volledige) naam van uw partner zoals deze geregistreerd is in de kerkelijke ledenadministratie
  én de wijk waarin uw adres valt
 • Uw emailadres zoals u die opgegeven heeft tijdens of na de registratie
 • De gebruikersnaam behorende bij uw account zoals die aangemaakt is door de webmasters (en met u gedeeld is)
 • Het wachtwoord dat u verstrekt is door de webmasters óf
  het wachtwoord dat u aangemaakt hebt tijdens of na de registratie óf
  het wachtwoord dat u aangemaakt heeft nadat u gebruik heeft gemaakt van de “Wachtwoord vergeten?”-functionaliteit van de website
  Wachtwoorden worden opgeslagen op zo’n manier dat slechts te controleren is of een gebruiker het juiste wachtwoord gebruikt en ze zijn op geen enkele wijze in te zien door de gebruikers, de webmasters of anderen.
  U kunt uw wachtwoord zien als een rekensom. Stel: uw wachtwoord is “34”. Dan is in de database (de locatie waar alle gegevens opgeslagen zijn), bijvoorbeeld “12”  (het product van 3 en 4) opgeslagen. Uit de gegevens die opgeslagen zijn in de database is op geen enkele manier het oorspronkelijke wachtwoord af te leiden, maar het is wel mogelijk om te controleren of een wachtwoord het juiste is.

Bovenstaande gegevens zijn in principe (voor zover niet verder aangegeven) alleen toegankelijk voor u, de gebruiker, en de leden van de websitecommissie voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. Daarnaast wordt dit gebruikt om het ledengedeelte alleen toegankelijk te houden voor leden.

Om de uitvoering van zijn/haar taak mogelijk te maken, worden deze gegevens daarnaast (al dan niet geautomatiseerd) verstrekt aan de personen in de volgende functies, waarbij bij elke functie aangegeven waarom deze verstrekking plaatsvindt:

 • de administrateur van het kerkblad
  De gegevens worden verstrekt om de uitvoering van de digitale ledenadministratie mogelijk te maken en de kerkleden met toegang tot de website en een abonnement op het kerkblad, toegang te geven op hen verzoek. De gegevens van alle gebruikers zijn toegankelijk om dit proces zo eenvoudig mogelijk te houden.

5a. Persoonlijke gegevens die zorgvuldig behandeld worden

Verder worden van u de volgende gegevens bewaard:

 • De momenten waarop ingelogd is met uw gebruikersaccount én
  of er toen gebruik is gemaakt van de “Onthoud mij”-functionaliteit én
  welke browser(versie) en welk besturingssysteem er toen gebruikt zijn én
  het IP-adres behorende bij de internetaansluiting waarvandaan het inlogverzoek kwam

Bovenstaande gegevens zijn in principe (voor zover niet verder aangegeven) alleen toegankelijk voor u, de gebruiker. Een uitzondering hierop is een vermoeden van misbruik van uw account: de websitecommissie kan in zulke gevallen in de database deze informatie opzoeken. U zult hier indien nodig van op de hoogte gesteld worden.

5b. Gegevens die verzameld worden bij gebruik van het digitale kerkblad

Indien u gebruik maakt van het digitale kerkblad worden de volgende gegevens verzameld:

 • de gegevens behorende bij uw abonnement op Onderweg, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • de addressering van het papieren kerkblad óf het digitale kerkblad indien u geen papieren exemplaar ontvangt (voor zover dit mogelijk is)
   • tenaamstelling
   • straat
   • huisnummer
   • postcode
   • plaats
  • informatie over uw abonnement
   • type abonnement (meestal: regulier)
   • eventueel de ingangsdatum
   • eventueel de einddatum
  • eventuele opmerkingen
  • de datum waarop u toegang kreeg tot het digitale kerkblad

Deze gegevens zijn dan in te zien door u, de gebruiker, en de administrateur van het kerkblad voor de uitvoering van zijn/haar taken met betrekking tot het bijhouden van abonnementen. Het kan zijn dat in de toekomst door taakgroep Organisatie & Beheer aangestelde personen toegang krijgen tot deze gegevens om de (financiële) afhandeling mogelijk te maken. U wordt hier niet expliciet van op de hoogte gesteld, doch wordt dit aangepast in het privacybeleid.

5c. Gegevens die verzameld worden bij gebruik van de functionaliteit om diensten terug te luisteren

Indien u gebruik maakt van de functionaliteit om diensten terug te luisteren worden de volgende gegevens verzameld:

 • de diensten die u beluistert heeft én
  op welke momenten u dit gedaan heeft

Deze gegevens zijn toegankelijk voor de websitecommissie, om het gebruik van deze functie in de gaten te houden en te kijken naar abonnementen in de toekomst.

Deze functie wordt gehost vanaf servers van Microsoft en zij houden het gebruik van deze functie bij. De website verstrekt geen andere informatie dan de informatie dat zij u toegang mogen geven tot de dienst. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens dus niet zien.

6. Het delen van uw gegevens

De gegevens worden slechts gedeeld met de in dit privacybeleid genoemde partijen tenzij er organisatorische redenen zijn om dit wel te doen. Daarnaast kan De Gemeente de gegevens verstrekken voor zover hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

DE WEBSITES zijn gehost bij Totaaldomein B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50033425. Zij zal in overeenstemming met haar verplichtingen de gegevens niet anders verwerken dan nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met als doel het hosten van deze website.

7. Wettelijke uitzonderingen met betrekking tot gegevenswerking

Zoals opgenomen in artikel 91 van de Algemene verordening persoonsgegevens, behouden kerken en religieuze verenigingen haar uitzonderingen zoals vastgelegd in de Nederlandse wet.

Op dit moment is nog niet duidelijk of lokale Gemeenten een privacyfunctionaris nodig hebben in verband met de verwerking van gevoelige gegevens, waaronder de registratie van geloofsovertuiging. Zodra dit uitgezocht is, zal dit bekend gemaakt worden in dit privacybeleid.

8. Hoe lang uw gegevens bewaard worden

Uw gegevens worden, tenzij anders vermeld, bewaard totdat deze niet meer nodig zijn, te weten: 30 dagen nadat uw account beëindigd is (zowel door ons als door u), óf
totdat u een verzoek voor verwijdering van deze gegevens indient en dit verzoek uitgevoerd is (met uitzondering van de backupsituatie zoals beschreven bij uw mogelijkheid tot bezwaar).

9. Uw rechten met betrekking tot de gegevens die verzameld worden

We zijn verplicht u te melden dat er niet bijgehouden wordt wie op welk moment toegang heeft gehad tot deze gegevens. Er wordt wel bijgehouden welke personen toegang hebben gehad tot de gegevens, niet óf zij dit daadwerkelijk gedaan hebben en welke gegevens zij dan bekeken hebben.

Overeenkomstig artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u ‘recht op inzage’ in uw gegevens. Op uw verzoek probeert de websitecommissie u binnen 30 dagen uw gegevens te sturen. Daarnaast moeten wij u attenderen op uw recht te weten

 • Waarom wij bepaalde gegevens verwerken,
 • Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen,
 • Aan welke organisaties wij de persoonsgegevens doorgeven,
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren,
 • Welke privacyrechten u hebt met betrekking tot uw gegevens,
 • Dat u een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en
 • Van welke externe partners wij gegevens ontvangen.

Dit proberen wij duidelijk te maken in dit privacybeleid. Mochten hierover vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de websitecommissie.

Artikel 16 van de AVG geeft u ‘recht op rectificatie’. Zijn er in uw ogen gegevens die wij over u bewaren onjuist, dan kunt u deze laten aanpassen voor zover dit mogelijk is.

In artikel 18 van de AVG staat dat u in bepaalde situaties het recht heeft om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Mocht u bezwaar hebben tegen het opnemen van uw gegevens in de administratie van deze website, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen uit de digitale administratie. Deze verzoeken worden, in overeenstemming met het Recht op vergetelheid zoals vastgelegd in Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming, uiterlijk binnen een maand, en indien dit technisch niet haalbaar blijkt te zijn, binnen drie maanden, uitgevoerd. U kunt dan niet langer gebruik maken van de functionaliteiten op het ledengedeelte van de website. In overeenstemming met Artikel 19 van dezelfde verordening zullen we dit verzoek ook doorgeven aan de partijen die de gegevens uit deze administratie mogelijk gezien hebben. Deze partijen staan ook in dit privacybeleid vermeld.

Helaas is het in verband met technische beperkingen niet mogelijk de verwijdering van uw gegevens ook door te voeren in de historische backups. Deze backups worden gedurende maximaal drie maanden bewaard en worden niet geopend zonder dat hier een technische noodzaak voor bestaat. Mocht er een backup teruggezet zijn waarin uw gegevens nog opgenomen zijn, dan zal uw verzoek om de gegevens te verwijderen nogmaals uitgevoerd worden. U zult hiervan op de hoogte gesteld worden.