Organisatie

Hier vindt u meer informatie over de Protestantse Gemeente van Pesse.

Commissie Beeld & Geluid

Binnen de Protestantse Gemeente te Pesse wordt gebruik gemaakt van de beamer. De Commissie Beeld & Geluid verzorgt de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten en bedient daarnaast de camera’s en geluidsapparatuur voor de opnames via KerkTV Hoogeveen. Deze opnames zijn ook terug te zien op de website.

Commissie Beeld & Geluid:

Klik hier voor alle informatie over het Beamerteam.

Financiële administratie

dhr. H Stoel
e-mail:

Rekeningnummers
Vrijwillige bijdragen: NL55 RABO 0373 7130 02 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse inzake VVB
Collectemunten en overige betalingen: NL72 RABO 0373 7129 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Pesse

Collectemunten (verkrijgbaar per 10 stuks in de waardes €0,50, €1,- en €1,50) kunnen besteld worden middels bestelformulier (achter in de kerk) of via dit formulier.

Kerkelijk bureau

dhr. B. Schonewille
e-mail:

Preekvoorziener

dhr. R. Timmerman
email: 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

 • Ouderlingen
 • Jeugdouderlingen
 • Ouderlingen-kerkrentmeesters
 • Ouderling-voorzitter
 • Ouderling-scriba
 • Diakenen
 • Predikant

De kerkenraad is het hoogst bestuurlijke orgaan binnen de kerk in Pesse. Om het werk binnen de kerkgemeenschap te kunnen uitvoeren zijn er taakgroepen ingesteld. Dit zijn:

 • Taakgroep Pastoraat (alle ouderlingen en de predikant)
 • Taakgroep Kerk en Samenleving (alle diakenen)
 • Taakgroep Kerk en Jeugd (alle jeugdouderlingen)
 • Taakgroep Organisatie en Beheer (alle ouderlingen-kerkrentmeesters)

Uit de taakgroepen zijn vertegenwoordigers gekozen/aangesteld om hun taken te vertegenwoordigen binnen het dagelijkse bestuur van de kerk. Deze vertegenwoordigers worden aangevuld met de predikant. Dit dagelijkse bestuur bestaat uit:

 • 2 ouderlingen (per sectie 1 ouderling)
 • 1 jeugdouderling
 • 1 ouderling-kerkrentmeester
 • 1 predikant
 • 1 diaken
 • 1 ouderling-voorzitter
 • 1 scriba
Contactgegevens (grote) kerkenraad

Predikant
ds. J.M.T. (Marianne) Paas-Feenstra
e-mail:

Voorzitter
dhr. Kees van Eerten
e-mail:

Scriba
mevr. Annie Schonewille-Slomp
e-mail:

Jeugdouderlingen
mevr. Tineke Westert
e-mail:

dhr. Arnold de Weerd
e-mail:

Diaconie
dhr. Wilbert Harke, secretariaat
e-mail:

Taakgroep organisatie en beheer

Voorzitter
dhr. B.H. Wevers
De Drift 138
7908 NP Hoogeveen
tel: 0528-241436
e-mail:

Secretaris
mevr. C.G. Meijer-Post
De Marke 65
7933 RB Pesse
tel: 0528-241828
e-mail:

Vervoersdienst

U wilt graag een of meerdere diensten bijwonen maar u heeft geen vervoer of wilt u meer informatie over de vervoersdienst?

Neem dan contact op met:
mevr. Attie Nawijn
tel: 0528-241775

De kerk als rechtspersoon

Zoals vastgelegd in artikel 2, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bezitten zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde, ordinantie 11, artikel 4, lid 1, kent rechtspersoonlijkheid toe aan de gemeente. Lid 2 kent rechtspersoonlijkheid toe aan de diaconie.

De gemeente wordt, overeenkomstig ordinantie 2, artikel 4, lid 1, aangeduid als “Protestantse gemeente te Pesse”. De juridische vestigingsplaats van de gemeente is Pesse.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters (taakgroep organisatie & beheer) tezamen. Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.

De diaconie wordt aangeduid als “Diaconie van de Protestantse gemeente te Pesse” en heeft als juridische vestigingsplaats Pesse. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.

In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses (voorzitter) en de scriba van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan.